กฎหมายขายฝาก ฉบับใหม่ ปี 2562


1. การขายฝาก คือ 

2. ผู้ขายฝากยังคงมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และ ถือเอาประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝากได้จนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ่ โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝาก (นายทุน) ส่วนดอกผลที่งอกจากทรัพย์สินที่ขายฝากในระหว่างระยะเวลาขายฝากให้ตกเป็นของผู้ขายฝากด้วย

3. สัญญาขายฝาก ซึ่งกำหนดเวลาไถ่ไว้ต่ำกว่า 10 ปี หากผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่ภายในกำหนดเวลาได้ ควรตกลงกับผู้ซื้อฝาก เพื่อขยายกำหนดเวลาไถ่ก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ โดยหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ซื้อฝาก และ ควรนำข้อตกลงนั้นมาจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยคู่สัญญาต้องมาดำเนินด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมนำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ซื้อฝากที่ทำขึ้นก่อนสิ้นสุดกำหนดเวลาไถ่มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

4. หากผู้ขายฝากต้องการได้กรรมสิทธิ์คืน ต้องขอไถ่ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาขายฝาก หรือ สัญญาขยายกำหนดเวลาไถ่ (ถ้ามี) โดยชำระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝาก ถ้าผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่ความผิดของผู้ขายฝาก ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์หรือสำนักงานที่ดินทุกจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนขายฝาก ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำหนดเวลาไถ่ หรือนับแต่วันที่เหตุอันทำให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง แล้วแต่กรณี

5. ก่อนวันครบกำหนดเวลาไถ่ “ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน”
ผู้ซื้อฝาก มีหน้าที่แจ้งกำหนดเวลาไถ่ และ จำนวนสินไถ่ พร้อมทั้งแนบสัญญาขายฝาก หรือ สัญญาขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก (ถ้ามี) ไปยังผู้ขายฝาก โดยทำหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญาขายฝาก หากผู้ซื้อฝากไม่ใช่ผู้ซื้อฝากเดิม ต้องแจ้งด้วยว่าจะไถ่ถอนกับผู้ใดและต้องชำระสินไถ่ที่ใด หากไม่แจ้งตามวิธีดังกล่าว สิทธิในการไถ่ของ ผู้ขายฝาก จะขยายไปอีก 6 เดือน นับแต่วันครบกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก หรือสัญญาขยายกำหนดเวลาไถ่ (ถ้ามี) โดยชำระสินไถ่ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝาก

6. การจดทะเบียนไถ่จากขายฝากเป็นคนละส่วนกับการใช้สิทธิไถ่ การจดทะเบียนไถ่จากขายฝากจะทำเมื่อใดก็ได้ แต่การใช้สิทธิไถ่ต้องทำภายในกำหนดเวลาตามสัญญาขายฝาก หรือสัญญาขยายกำหนดเวลาไถ่ (ถ้ามี) ด้วยวิธีการตาม ข้อ 4. เมื่อใช้สิทธิไถ่แล้วควรมาขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเร็ว

7. เมื่อชำระสินไถ่แล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝากทันที ผู้ขายฝากนำหลักฐานเป็นหนังสือซึ่งแสดงว่ามีการไถ่ถอนแล้วจากผู้ซื้อฝาก หรือ หลักฐานการวางทรัพย์ พร้อมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนไถ่จากขายฝากต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวได้ แต่ในกรณีที่ผู้ขายฝากวางทรัพย์แล้วไม่ได้หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมา ให้นำหลักฐานการวางทรัพย์มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อหมายเหตุไว้ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับสำนักงานที่ดิน และลงบัญชีอายัดให้ทราบถึงการวางทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ซื้อฝากทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อไป

8. หากผู้ซื้อฝากไม่ได้แจ้งไปยังผู้ขายฝากตาม ข้อ 5. แต่ผู้ขายฝากดำเนินการไถ่ภายใน 6 เดือน นับแต่วันครบกำหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝากหรือหนังสือสัญญาขยายกำหนดเวลาไถ่ ให้ผู้ซื้อฝากทำหลักฐานเป็นหนังสือว่ามีการไถ่ถอนแล้ว โดยระบุให้ได้ใจความว่า “ผู้ซื้อฝากได้รับค่าไถ่จากขายฝากครบถ้วนและถูกต้องแล้วแต่วันที่ .. เดือน …… พ.ศ. …. ยินยอมให้มีการไถ่ถอนได้” พร้อมทั้งรับรองว่าผู้ซื้อฝากมิได้มีหนังสือแจ้งผู้ขายฝากทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาไถ่และจำนวนสินไถ่


*** ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ ผ่าน ดีแอสเซ็ท ดอกเบี้ยต่ำที่สุด 0.69ต่อเดือน เงินด่วน วงเงินสูง อนุมัติเร็ว ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่เช็คสถานะทางการเงิน ถูกต้องตามกฎหมายขายฝาก***

บริษัท ดีแอสเซ็ท เอเชีย
"จับคู่ และคัดสรร ขายฝาก แบบครบวงจร"
โทร: 065-955-2532 , 02-408-3827
www.dasset.asia

Line : @dasset


บจก.ดีแอสเซท จำกัด

84/10 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แสมดำ บางขุนเทียน กทม 10150

โทรศัพท์

065-9552532

ไลน์ไอดี

@dasset.owner

อีเมล์

info@dasset.asia

สอบถามข้อมูล

ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องการฝากอสังหา และ การลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายขายฝาก ด้วยทีมงานที่มีความรู้ และพร้อมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา