ข้อแตกต่างของบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านกับบ้านชานเมือง


บ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน กับบ้านที่อยู่ชานเมือง ต่างก็มีทั้ง ข้อดี และ ข้อเสีย แตกต่างกันไป ทั้งนี้ บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีนิติบุคคลส่วนกลางคอยดูแล ซึ่ง ดี แอสเซ็ท ได้นำข้อดีและข้อเสียของบ้านทั้งสองมาเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ ดังนี้